POINTedu


El projecte ofereix a les escoles un entorn d’aprenentatge enriquidor i una metodologia inclusiva i col·laborativa perquè els docents, amb la participació activa dels alumnes, construeixin aquest nou “Currículum Local – Currículum Mobile”.

A. Entorn tecnològic

Una plataforma web pròpia de geolocalització i les Apps per a iPhone i Android corresponents.

PointeoEdu01

B. Itineraris formatius i d’acompanyament

Aquest complement per a docents depèn de la suscripció de cada centre.

Pointeo detalle 02

Propostes d’activitats d’aprenentatge per a:
– Adoptar-les directament i aplicar-les a l’acció educativa
– Adaptar-les ajustant-les a cada cas
– Crear les pròpies activitats i projectes
– I compartir-les a través d’una comunitat d’educadors usuaris del projecte

Nou entorn d’aprenentatge

El projecte ha estat dissenyat perquè els centres educatius disposin d’una experiència personalitzada que els permeti construir un nou paradigma educatiu afavorit per la irrupció de les tecnologies mòbils a l’escola.

Pointeo-cat-03

El potencial del treball col.laboratiu i en xarxa, i l’aprenentatge basat en projectes.

Pointeo-cat08-03

L’atractiu i les possibilitats multimedia de les tecnologies mòbils.

Pointeo-cat-05

La vinculació i implicació dels alumnes, docents i pares amb el seu entorn més proper.

Pointeo-cat08-04

El potencial motivador dels projectes d’aprenentatge basats en la localització.

Pointeo detalle 04

Tipus d’activitats Pointedu

La plataforma compta amb la següent tipologia d’activitats:

Un punt: és un únic punt geoposicionat dintre del mapa. Cal indicar l’adreça: carrer, número i població, o geoposicionar-lo manualment.

Una pista: és possible crear jocs de pistes per incorporar l’element lúdic en l’experiència de l’usuari. A través de les pistes es poden anar resolent els diferents reptes que es plantegen fins arribar a acomplir tot el recorregut. Fins que no es resol una pista no s’activa la següent.

Un joc de preguntes: la creació d’una sèrie de preguntes sobre l’entorn geogràfic en que es troba permetrà a l’usuari final conèixer-lo amb més profunditat. Per cada pregunta creada s’ofereixen tres possibles respostes.

Una ruta: es tracta de diferents punts, marcats en el mapa, associats a un determinat itinerari o recorregut sobre el territori.

La màquina del temps: permet conèixer l’evolució d’un lloc amb la incorporació d’imatges recollides en diferents moments, i que donen informació sobre com ha estat i com ha evolucionat aquell lloc.

L’aprenentatge amb mòbils

L’aprenentatge contextualitzat amb el suport de dispositius mòbils és una tendència emergent, tant per factors tecnològics (convergència entre dispositius i creixement accelerat d’aplicacions educatives per a aquests dispositius), com per la creixent necessitat d’oportunitats d’aprenentatge disponibles, atractives i usables per part dels estudiants de perfils molt variats.

En l’actual context educatiu i tecnològic cal facilitar entorns d’aprenentatge motivadors aprofitant:

– El potencial del treball cooperatiu i en xarxa.

– L’ atractiu i les possibilitats multimèdia de les tecnologies mòbils.

– La vinculació i implicació d’ alumnes, docents i famílies amb el seu entorn més proper.

Pointeo detalle 07
'.